Blogia

cartotic

Resum de molta feina feta

El projecte anomenat CARTOTIC ha anat funcionant des del primer dia en dues direccions:

  • La part didàctica:

Ø Fitxes inicials per preparar el concepte de coordenada

Ø Les coordenades i la Terra: Latitut i Longitud

Ø Les alçades, les corbes de nivell

Ø Els pendents, els perfils

Ø Els mapes digitalitzats: els ortofotomapes i els mapes topogràfics

Ø Ens situem a La Garriga

Ø El GPS: funcionament

Ø Fem-ho servir per fer un camí

Ø Treballar sobre camins fets

Ø Orientar-se amb un GPS

Ø Treball de captura i modificació d’imatges

Ø Aprendre a fer una pàgina web senzilla

Ø Publicar un recorregut

  • Aprenentatge de les eines

Ø      Treball de recerca de informació cartogràfica: l’Hipermapa de Catalunya

Ø      Instal·lació i estudi del programa GPS TrackMaker

Ø      Contactar amb l’empresa Geodata (treball GIS)

Ø      Instal·lació i estudi del programa Geovisor

Ø      Confecció de Waipoints i traks amb el GPS Garmin

Ø      Relació de les dades del GPS amb els programes

Ø      Estudi de les bases de dades

Ø      Introducció d’imatges

Ø      Estudi de la possible publicació d’una ruta amb imatges i informacions de punst d’interès de l’entorn

 

 

Primeres passes

Com ja s'ha dit en la introducció el grup d'alumnes amb els que es farà el projecte és un grup de Quart d'Eso amb curriculum adaptat. El grup era inicialmet de 10 alumnes (6 que formen part del projecte ACADA amb colaboració amb l'IME i 4 que feien tot els estudis en el centre). En el transcurs del primer mes s'han incorporat dos alumnes nous.

Donat aquest perfil s'ha decicit dedicar la primera part del curs a un estudi clàssic de la cartografia amb mapes; però introduïnt de mica en mica mapes en format digital (ortofotomapes).

Així fins ara hem estudiat.

Coordenades
Paral·les i meridians. Latitud i longitud. Aprofitant l'equinosi de tardor es va fer l'exercici de calcular la latitud de La Garriga. Aquest resultat força aproximat es va contrastar amb els resultats obtinguts amb GPS i amb les dades de l'ortofotomapa de la zona, que permitia senyalar amb força precisió el lloc de la nostra medició

Introducció

En un principi el nostre centre havia de participar en el projecte xarxa dins de l'àmbit de les Ciències Socials. Per diversos motius (el principal la no continuitat del professor que se n'havia d'encarregar) es va havec de canviar aquesta idea inicial. Finalment, després d'algunes reunions, es va decidir que es participé dins de l'àmbit de les Matemàtiques.

Vistes aquestes circumstàncies i davant d'una certa urgència en la tria del projecte, vam agafar una vella idea d'un altre centre i vam pensar en fer un treball amb SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica). Es tractaria de crear un material en format SIG (GIS en anglès) consistent en un circuit (previsiblement amb bicicleta; però també a peu) al voltant del nostre municipi amb informació geogràfica, cultural, turística, etc d'alguns llocs destacats d'aquest recorregut.

Aquest tema es permetria, a banda de la creació de l'esmentat producte, que els alumnes treballessin en molts conceptes matemàtics: coordenades, pendents, distàncies, angles, etc i també utilisetzin material TIC (GPS, software de SIG, bases de dades, etc).

Per acabar de centrar el projecte calia determinar en quin nivell i grup d'alumnes s'aplicaria el projecte. Donat que era un tema novedós, en alguns aspectes, per al professorat que havia de dirigir el projecte es va creure convenient que, durant el primer any, no presentés, quan a conceptes, un grau de dificultat elevat. Alhora i vistes les experiències dels darrers cursos amb un quart d'ESO adaptat es va creure que el tema seria prou motivador per engrescar a uns alumnes que d'entrada no s'engresquen massa (en qüestions acadèmiques). Per tant es va decidir que s'aplicaria al quart A d'ESO.

Un cop decidit el grup i fet el repartiment de grups entre els diferents professors del Departament de Matemàtiques els professors Rosa Mª Trias i Lluís Almor serien els encarregats de dirigir el projecte. En aquest sentit des de la Direcció del centre se'ls ha facilitat la tasca quant a hoaris (per fer el Seminari de seguiment) com d'hores (una hora hi ha un professor i a les altres dues tots dos).

Bienvenido al weblog cartotic

Ya tienes weblog. Para empezar a publicar artículos y administrar tu nueva bitácora busca el enlace administrar abajo en esta misma página.
Deberás introducir tu email y contraseña para poder acceder.

En el menú que aparecerá arriba podrás: ver la página inicial (Inicio); escribir y publicar un artículo nuevo; modificar las preferencias de la bitácora, por ejemplo: los colores; Salir del weblog para desconectar de forma segura y ver la portada tal y como la verían tus visitantes.

Puedes eliminar este artículo (entra en modificar > botón eliminar). ¡Que lo disfrutes!